Qendra Demonstruese Agro-zooteknike në shfrytëzim për investitor

Panairi
Panairi i gjedhit ne Qendren Demonstruese

Bujqësia paraqet një potencial të madh zhvillimor për komunën e Gjakovës, duke shtuar prodhimtarinë bujqësore e në anën tjetër edhe duke zvogëluar problemin e madh të papunësisë, prandaj çdo përpjekje në këtë drejtim mirëpritet. Komuna e Gjakovës njihet me resurset natyrore-tokën pjellore dhe kushtet e favorshme klimatike bashkë me kuadrot e shumta të fushës së bujqësisë por që rezultatet e pritura ende janë për tu dëshiruar. Ende shumë produkte bujqësore, pemë e perime sikurse edhe kapacitete përpunuese të tyre,  me të cilat Gjakova ka qenë prioritare, tash mungojnë.

Një përpjekje e re që vjen nga komuna e Gjakovës është dhënia në shfrytëzim e tokës bujqësore në Butsinën e begut për investitorët e interesuar. Kështu,  ka mjaftuar një vendim i Asamblesë Komunale të Gjakovës, për ta shpallur me interes publik sipërfaqen bujqësore prej 10 hektarëve  në fshatin  Korenicë, që t’ju mundësohet investitorëve të interesuar për të zhvilluar aktivitet ekonomik. Kështu, Drejtoria e Bujqësisë e ka shpallur në ankand publik Qendrën Demonstruese Agro-zoteknike duke e dhënë në shfrytëzim afatgjatë pronën e paluajtshme të komunës në afat prej 15 deri në 99 vjet. Zyrtarë të kësaj drejtorie e kanë ndërmarrë këtë hap në mënyrë që kjo tokë pjellore bashkë me infrastrukturën përcjellëse, rrjetin eujitjes, hangarin, torishtën dhe depon,  të shërbejë për ngritjen e kapaciteteve ekonomike, si në Perimtari, Blegtori, Pemëtari, përpunim të qumështit dhe përpunim të kulturave lavërtare dhe perimtare.

Drejtoria Komunale e Bujqësisë ka ftuar  të gjithë të interesuarit: ndërmarrjet vendore dhe të huaja, kooperativat bujqësore, shoqatat bujqësore, etj. që janë të interesuara për shfrytëzimin e pronës së paluajtshme komunale në Qendrën Demonstruese Agro-zooteknike  në Korenicë, që të aplikojnë në ankandin publik i cili mbetet i hapur deri më 7 gusht. Të shpresojmë se me mbylljen e këtij procesi të dhënies në shfrytëzim të kësaj sipërfaqe, investimet e ardhshme do të realizojnë një ecje përpara si në shtimin e prodhimtarisë bujqësore ashtu edhe në hapjen e vendeve të reja të punës, për çka Gjakova ka më së shumti nevojë.