Friday, April 5, 2024
Aktuale

Shkolla “Fehmi Agani”me suksese në gjysmëvjetor

shkolla

 

Në shkollën fillore  “Fehmi Agani” në Gjakovë janë të kënaqur me suksesin që kanë arritur nxënësit gjatë gjysmëvjetorit të parë të këtij viti shkollor. Prej 714 nxënësve të cilësuar me sukses pozitiv këtë periudhë mësimore e kanë përmbyllur  624 nxënës ndërkohë që të shkëlqyeshëm kanë qenë  325 nxënës. Vetëm 81 nxënës kanë përfunduar me nota negative.

Sadik Gojani drejtor i  shkollës  thotë se suksesi i tashëm është më i mirë se sa në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar për 4 % dhe se ai dallon nga cikli i ulët dhe ai i klasave të larta.

“Klasat e cikit të ulët kanë sukses shumë më të mirë, ndërsa ato të lartat shumë më dobët. Ky është fenomen që po përcillet për shumë vjet”, theksoi Gojani.

Nxënësit e shkollës Fehmi Aganit kanë në dispozicion edhe kabinetet e lëndëve të ndryshme mësimore  si në  informatikë, kimi- biologji, gjeografi dhe  pjesërisht kabinetin e muzikës.

Pos suksesit në procesin edukativo arsimor, kanë shënuar suksese edhe në veprimtaritë tjera jashtëmësimore, veçanërisht në ato kulturore e sportive. Falë talentit të vet nxënësve dhe punës përkushtuese të mësimdhënësve, nxënësit e kësaj shkolle kanë

arritur të triumfojnë në disa veprimtari kulturore e sportive. Salla e edukatës Fizike këtu shfrytëzohet pos orëve mësimore të Edukatës Fizike edhe për veprimtari tjera sportive në mbështetje të të rinjve gjakovarë, ndërsa dallohet për popullarizimin e tenisit tek më të vegjlit.

Drejtori, Gojani thotë se pos ambienteve të mirëmbajtura të brendshme të shkollës, oborri ka mbetur ende i parregulluar. Ata presin që në këtë drejtim të marrin edhe mbështetjen e Kuvendit komunal.(z.v)